sketch-loader

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το «Kinsterna Hotel» (στο εξής το «Ξενοδοχείο»), έχει ως βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται. Για το λόγο αυτό συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων» ή “GDPR”) και σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των εμπορικών του δραστηριοτήτων.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ξενοδοχείου μας, στόχος της οποίας είναι να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής μας δραστηριότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς εσάς με κάθε τρόπο, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί ή άλλως μεταβάλλει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά διαστήματα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, σας καλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας νοούνται ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

«εσείς» ή «σας» ή «επισκέπτης»: οποιοσδήποτε φυσικό πρόσωπο, που απολαμβάνει τις υπηρεσίες του Ξενοδοχείου ή επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο του Ξενοδοχείου ή του οποίου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

Η Εταιρεία «ΑΙΓΗΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αρ. 13 & Κατσαντώνη αρ. 13, στο Δήμο Αθηναίων, με ΑΦΜ 999632095, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται για τους σκοπούς επεξεργασίας που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Ξενοδοχείο δεσμεύεται πλήρως για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε συνήθως τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:

 • ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, αριθμό ταυτότητας/αριθμό διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση, πινακίδα αυτοκινήτου & τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail
 • πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή σας, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμός εμβάσματος και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • δείγμα υπογραφής
 • πινακίδα αυτοκινήτου (δικού σας ή ενοικιασμένου)
 • στοιχεία διαμονής (άφιξη – αναχώρηση, αριθμός ατόμων, συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων)
 • προφίλ επισκέπτη (ιδιαίτερες προτιμήσεις, ιστορικό παλαιότερων επισκέψεων, πληροφορίες σχετικά με την υγεία του επισκέπτη, αλλεργίες, διατροφικές συνήθειες, προσωπικά ενδιαφέροντα, ενημερωτικά έντυπα)
 • στοιχεία επικοινωνίας (πχ. e-mail), στα οποία ο επισκέπτης αποδέχεται να λαμβάνει ενημερωτικό διαφημιστικό υλικό από το Ξενοδοχείο
 • εικόνες από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου για τους σκοπούς τήρησης ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών
 • πληροφορίες, που τυχόν λαμβάνουμε κατά τη σύνδεση του επισκέπτη στο WIFI του Ξενοδοχείου και οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη κατά τη χρήση του διαδικτύου (είδος συσκευής που χρησιμοποιείτε, τοποθεσία, ip/mac address, λειτουργικό σύστημα, cookies, κλπ)
 • τεχνικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Ξενοδοχείου (cookies)

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από το Ξενοδοχείο, όταν κάνετε προσωπικά μια κράτηση on-line ή τηλεφωνικά ή μέσω τρίτου ή μέσω του ιστοτόπου μας ή μέσω πλατφόρμας τρίτου (τύπου booking, expedia) ή όταν κάνετε μια πληρωμή προς το Ξενοδοχείο για αγορά υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο ή όταν κάνετε check-in στο Ξενοδοχείο ή κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο ή όταν συμμετέχετε σε ένα event που λαμβάνει χώρα στο Ξενοδοχείο ή όταν διαβιβάζονται πληροφορίες από τρίτους (ενδεικτικώς τουριστικά γραφεία, on-line συστήματα κρατήσεων), ή όταν συνδέεστε με μια ηλεκτρονική συσκευή στον ιστότοπο μας ή στο WIFI του Ξενοδοχείου ή όταν συμπληρώνετε on-line φόρμες κράτησης ή ικανοποίησης πελατών ή όταν συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο του Ξενοδοχείου.

Το Ξενοδοχείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχει την ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας προς τούτο, την οποία παρέχετε, όταν κάνετε μία κράτηση στον ιστότοπο μας ή όταν κάνετε check-in στο Ξενοδοχείο. Για τους ανήλικους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, η συγκατάθεση δίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Το Ξενοδοχείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης. Τα στοιχεία σας δεν χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ.

Το Ξενοδοχείο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή προσωποποιημένων και συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών προς εσάς. Ενδεικτικώς:

α) κατά τη διαχείριση της κράτησης δωματίου και άλλων υπηρεσιών φιλοξενίας
β) κατά τη διαχείριση της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ή κατά την παροχή υπηρεσιών εστίασης
γ) για τη βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών
δ) για τη διαχείριση της σχέσης μας με τον επισκέπτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή του
ε) για την ασφάλεια του Ξενοδοχείου και των συστημάτων μας
στ) για τη συμμόρφωση μας με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
ζ) για τη διασφάλιση ποιότητας και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας
η) για την ικανοποίηση των επισκεπτών μας και την πολιτική του Ξενοδοχείου σχετικά με τις προωθητικές διαφημιστικές ενέργειες (direct marketing) και την προώθηση των πωλήσεων μας

Προκειμένου, να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε ειδικές κατηγορίες αυτών, σε συγκεκριμένο και ρητώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ξενοδοχείου μας και ενδεικτικά:

α) στο Τμήμα Κρατήσεων
β) στο Τμήμα Πληροφορικής
γ) στο Τμήμα Marketing
δ) στο Νομικό Τμήμα, αν κριθεί απαραίτητο
ε) στο Λογιστήριο μας

Το Ξενοδοχείο θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον απαιτείται από το νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση, ή προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες εντός ΕΕ ή οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από εμάς εκτός ΕΕ, εξασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1(στ) ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού, για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται.

 

Το Ξενοδοχείο, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες για τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, beacons και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για τη βελτίωση της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του ιστότοπου μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων μερών για την προβολή διαφημίσεων σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όταν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, άλλους διαδικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες online. Για να προβάλλουν τέτοιες διαφημίσεις, αυτές οι εταιρείες τοποθετούν ή αναγνωρίζουν ένα μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης pixel tags). Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και για να μάθετε για τις επιλογές σας σε σχέση με αυτήν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp και http://www.aboutads.info/. Για να εξαιρεθείτε από την πρακτική αυτή, μπορείτε να λάβετε την εφαρμογή AppChoices στη διεύθυνση www.aboutads.info/appchoices.

Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία, που αποθηκεύουν πληροφορίες στην ηλεκτρονική σας συσκευή και χρησιμοποιούνται: α) προς διευκόλυνσή σας, για να μην εισάγετε τα ίδια διαπιστευτήρια σύνδεσης κάθε φορά που συνδέεστε σε μία υπηρεσία, β) από το Ξενοδοχείο ή τρίτους, για να κατανοήσουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει, ώστε να μην λαμβάνετε την ίδια διαφήμιση, γ) από το Ξενοδοχείο ή τρίτους, για να εξετάζουμε ποιες ιστοσελίδες μας ή τμήματα αυτών είναι πιο δημοφιλή, για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, δ) από το Ξενοδοχείο ή τρίτους, για να συλλέγουμε πληροφορίες και περιεχόμενο σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών μας και άλλων τοποθεσιών.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις σχετικά με την αποδοχή, έλεγχο, εναντίωση ή απόρριψη των cookies ή την ενημέρωσή σας, όταν γίνεται αποστολή cookies.

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί, για να λειτουργούν με χρήση cookies και η απενεργοποίηση τους, μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιποιείτε τις υπηρεσίες αυτές ή μέρους τους.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε ενδεικτικώς:

 • Αναγκαία Cookies: είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
 • Cookies Λειτουργικότητας (προτιμήσεων): Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.
 • Cookies Επιδόσεων (στατιστικά): Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
 • Cookies εμπορικής προώθησης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.
 • Αταξινόμητα cookies: Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Beacons: Το Ξενοδοχείο αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται, να χρησιμοποιεί τεχνολογίες, που ονομάζονται beacons (ή «pixel») και αποστέλλουν πληροφορίες από τη συσκευή σας σε διακομιστή. Τα beacons μπορούν να ενσωματωθούν σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο και e-mail και επιτρέπουν σε έναν διακομιστή να διαβάζει ορισμένα είδη πληροφοριών από τη συσκευή σας, να γνωρίζει πότε έχετε προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συγκεκριμένο μήνυμα email, να προσδιορίζει την ώρα και την ημερομηνία την οποία προβάλατε το beacon και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Το Ξενοδοχείο, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, χρησιμοποιεί τα beacons για ποικίλους σκοπούς, όπως για να αναλύουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και (σε συνδυασμό με cookies), για να παρέχουμε σε εσάς ακόμη πιο σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις.

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies, λοιπών τεχνολογιών, beacons και άλλων πληροφοριών στις συσκευές σας. Συμφωνείτε, επίσης, με την πρόσβαση στα εν λόγω cookies, τις λοιπές τεχνολογίες, τα beacons και τις πληροφορίες από εμάς και από τα τρίτα μέρη, για τους σκοπούς που αναλύονται παραπάνω.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από εμάς και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των τηρούμενων από εμάς δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει επιτακτικός και νόμιμος λόγος συνέχισής της εκ μέρους μας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Δικαίωμα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@kinsternahotel.gr

Ή άλλως να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΙΓΗΙΣ Α.Ε. – Υπ’ όψη κ. Λίζας Ζωνουδάκη

Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 13,
Τ.Κ. 114 73, Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. +30 2106447320

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Το Ξενοδοχείο σάς διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την αποτροπή τυχαίας ή αθέμιτης απώλειας ή καταστροφής ή αλλοίωσής τους και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

back to top
BOOK NOW
ESPA Banner